Projektets syfte

Många finländska kompositioner som nämns i musikhistorien, även några av de viktigaste, ligger opublicerade i arkivens gömmor eller finns bara i form av svårtillgängliga tryck. Därför har de förblivit sällan framförda kuriositeter. Projektet Finlands Musikarv (Suomen musiikkiperintö – Finnish Musical Heritage) har som syfte att åtgärda denna brist genom att i elektronisk form publicera upphovsrättsligt fria finländska konstmusikaliska verk som hittills har varit svårtillgängliga. Då flera finländska tonsättarsällskap redan utför ett viktigt arbete med att publicera respektive tonsättares verk, inriktas Finlands musikarv i första hand på sådana tonsättares verk, som inte har ett sådant sällskap att falla tillbaka på. Finlands musikarv avser samarbeta med dessa tonsättarsällskap samt andra aktörer och utgivare, och eftersträvar att på detta sätt på bred front främja framföranden och inspelningar av finländsk musik samt forskning kring denna.

Åren 2009–2011 startades i Danmark, Norge och Sverige projekt med likartade mål: att i elektronisk form tillgängliggöra hittills svårtillgängligt notmaterial. Projekten publicerar notutgåvor och även texter (biografier, verkpresentationer), databaser etc., även i samarbete med varierande samarbetspartner. Ett livligt nordiskt samarbete har utvecklats och musikarvsprojekten organiserade sig våren 2013 i Nordic Musical Heritage Network, där också Finland är representerat. NMHN ordnar årligen forskarträffar och seminarier liksom också utbildningsdagar för studerande. År 2015 hålls forskarträffen i Helsingfors.